GPR-U 시리즈는 단일 출력, 500 ~ 900W 선형 DC 전원 공급 장치입니다. 표준 OVP / OCP / OTP 외에도 과부하 및 역 극성 보호 기능은 예기치 않은 상황으로부터 GPR-U 시리즈 및 그 부하를 보호합니다. 높은 레귤레이션과 낮은 리플 / 노이즈는 CV 모드에서 각각 0.01 % 및 <2mVrms로 유지된다. GPR-U 시리즈는 전압 정격 8 ~ 1000V 및 전류 정격 0.5 ~ 75A (1kVA 미만)의 주문형 출력 요구 사항으로 주문할 수 있습니다. GPR-U 시리즈는 재료 테스트 및 제품 구리 도금과 같이 커다란 출력 용량이나 맞춤형 출력 설정이 필요한 시스템 어플리케이션에 이상적인 제품군입니다.


주요특징

정격 전력 : 500W~900W (1.5kW 주문 제작 가능)                                             지원 기능

변동률 : 0.01%                                                                                          - CV/CC 모드 동작

디스플레이 : 3 1/2 디지트 0.5" LED                                                                - 과부하/역극 보호 기능

주문 제작 지원                                                                                          - 과전압/과전류 트립 크로우바

- 용량 : 1.5kW 이내 (8V~1000V, 0.5A~75A)                                                      - 후면 패널 출력 : GPR-1850HD/3520HD/6015HD

주문정보

하기 가격은 부가세 별도 가격입니다.

모델명                                 설명                                  가격

GPR-1850HD             900W, 0~18V, 0~50A 1채널            2,989,000원 

GPR-3520HD             700W, 0~35V, 0~20A 1채널            2,486,000원 

GPR-6015HD             900W, 0~60V, 0~15A 1채널            2,486,000원

GPR-7510HD             750W, 0~75V, 0~10A 1채널            2,486,000원

GPR-16H50D             800W, 0~160V, 0~5A 1채널            2,628,000원

모델명                                 설명                                  가격

GPR-25H30D             750W, 0~18V, 0~3A 1채널             2,597,000원 

GPR-35H20D             700W, 0~18V, 0~2A 1채널             2,628,000원 

GPR-50H15D             750W, 0~18V, 0~1.5A 1채널           2,628,000원 

GPR-60H15D             900W, 0~18V, 0~1.5A 1채널           2,831,000원 

GPR-100H05D           500W, 0~18V, 0~0.5A 1채널            2,674,000원

사양

GPR-U series 

DC OUTPUT 

                                                      Output Volts (V)                               Output Amps (A)

GPR-1850HD                                        0 ~ 18                                           0 ~ 50 

GPR-3520HD                                        0 ~ 35                                           0 ~ 20 

GPR-6015HD                                        0 ~ 60                                           0 ~ 15 

GPR-7510HD                                        0 ~ 75                                           0 ~ 10 

GPR-16H50D                                        0 ~ 160                                         0 ~ 5 

GPR-25H30D                                        0 ~ 250                                         0 ~ 3 

GPR-35H20D                                        0 ~ 350                                         0 ~ 2 

GPR-50H15D                                        0 ~ 500                                         0 ~ 1.5 

GPR-60H15D                                        0 ~ 600                                         0 ~ 1.5 

GPR-100H05D                                       0 ~ 1000                                       0 ~ 0.5

CONSTANT VOLTAGE OPERATION 

Regulation                                       Line regulation ≦ 0.01% + 3mV

                                                     Load regulation ≦ 0.01% + 5mV (<10A) 

                                                     Load regulation ≦ 0.02% + 5mV (≧10A)

Ripple & Noise                                 ≦ 2mVrms (5Hz ~ 1MHz) 

Recovery Time                                  ≦ 100μS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) 

Output range                                   0 to rating voltage continuously adjustable

CONSTANT CURRENT OPERATION 

Regulation                                      Line regulation ≦ 0.2% + 3mA

                                                    Load regulation ≦ 0.2% + 3mA

Ripple Current                                 ≦ 5mArms (≦ 20A) 

                                                   ≦ 20mArms (≦ 50A) 

                                                   ≦ 100mArms (≦ 100A)

Output Range                                 0 to rating current continuously adjustable

METER 

Type                                             3 1/2 Digits 0.5" LED Display 

Accuracy                                       ± ( 0.5% of rdg + 2 digits )

INSULATION 

Chassis and Terminal                       100MΩ or above (DC 1000V) 

Chassis and AC Cord                       100MΩ or above (DC 1000V)

POWER SOURCE 

AC120V±10%, 50/60Hz, (AC 220V or 240V order made)

ACCESSORIES 

User manual x 1, Test lead GTL-105 x 1 (≦3A), or GTL-104 x 1 (≦10A), or Not available (>10A or 600V) 

DIMENSIONS & WEIGHT 

430(W) x 178(H) x 572(D)mm, Approx. 29.5kg

SELECTION GUIDE

 SELECTION GUIDE 

                                         Output Watts (W) Output Volts (V) Output Amps (A) Weight (kg)

GPR-1850HD                              900W                0 ~ 18             0 ~ 50              30 

GPR-3520HD                              700W                0 ~ 35             0 ~ 20              29.5 

GPR-6015HD                              900W                0 ~ 60             0 ~ 15              30  

GPR-7510HD                              750W                0 ~ 75             0 ~ 10              29.5 

GPR-16H50D                              800W                0 ~ 160           0 ~ 5                30.5 

GPR-25H30D                              750W                0 ~ 250           0 ~ 3                29.5 

GPR-35H20D                              750W                0 ~ 350           0 ~ 2                29.5 

GPR-50H15D                              750W                0 ~ 500           0 ~ 1.5              29.5 

GPR-60H15D                              900W                0 ~ 600           0 ~ 1.5              30.5 

GPR-100H05D                            500W                0 ~ 1000          0 ~ 0.5              28.5