GPR-U 시리즈는 단일 출력, 500 ~ 900W 선형 DC 전원 공급 장치입니다. 표준 OVP / OCP / OTP 외에도 과부하 및 역 극성 보호 기능은 예기치 않은 상황으로부터 GPR-U 시리즈 및 그 부하를 보호합니다. 높은 레귤레이션과 낮은 리플 / 노이즈는 CV 모드에서 각각 0.01 % 및 <2mVrms로 유지된다. GPR-U 시리즈는 전압 정격 8 ~ 1000V 및 전류 정격 0.5 ~ 75A (1kVA 미만)의 주문형 출력 요구 사항으로 주문할 수 있습니다. GPR-U 시리즈는 재료 테스트 및 제품 구리 도금과 같이 커다란 출력 용량이나 맞춤형 출력 설정이 필요한 시스템 어플리케이션에 이상적인 제품군입니다.


주요 특징

모델명                                  PLR 20-18              PLR 20-36              PLR 36-10              PLR 36-20              PLR 60-6               PLR 60-12

소비자가격 (VAT 별도)             견적 문의               견적 문의               견적 문의               견적 문의               견적 문의              견적 문의 

채널                                    1CH

정격 전압                             0~20V

정격 전류                             0~18A                     0~36A                  0~10A                  0~20A                     0~6A                   0~12A 

정격 전력                             360W                      720W                   360W                    720W                      360W                  720W 

분해능                                 10mV/10mA 

인터페이스                           기본 : RS-232, 옵션 : GPIB/USB/LAN

지원 기능                             전압/전류 설정 디지트 선택 (Coarse/Fine 제어), 패널 잠금 기능, Preset 기능 : 3세트, Output Off Timer 기능 (1m~1000h 59m), CC우선                                          순위 선택 기능, 직렬 연결 : 최대 2대, 병렬 연결 : 최대 3대, 시퀀스 기능 : PC 편집 (최대 1000스텝, 최소 스텝 시간 : 50ms), 외부 아날                                            로그 제어 기능

악세사리

본체에 포함                                                                        옵션 사항

CD(User Manual) x 1, AC Power Cord x 1,                                  PLR-GU, GPIB/USB Interface Card

Rear Output Terminal Cover x 1,                                              PLR-LU, LAN / USB Interface Card

Bolt set x1 [Hexagon head bolt (P-3) x2,                                    PLR-ARC,External Analog Control Interface Card

Flat washer x2, Hexagon nut x2],                                              PLR-001, Parallel connection signal cable (2 to 3 units)

Output-grounding cable x 1                                                    PLR-002, Series Connection Signal Cable 

                                                                                        GRA-427, RackMountAdaptor(EIA+JIS) 

                                                                                        GTL-246, USB Cable (1.2m) 

                                                                                        GTL-248, GPIB Cable(2.0m) 

                                                                                        GTL-251, GPIB-USB-HS (High-Speed) 

                                                                                        GRJ-1102, Modular Cable (1.5m)

Model Name                          PLR 20-18               PLR 20-36             PLR 36-10              PLR 36-20              PLR 60-6               PLR 60-12

Output Channel                            1                          1                         1                        1                         1                         1

Output voltage                          0~20V                   0~20V                 0~36V                   0~36V                  0~60V                   0~60V 

Output current                          0~18A                   0~36A                 0~10A                   0~20A                  0~6A                     0~12A 

Output power                           360W                    720W                  360W                     720W                   360W                    720W

사양

Specification  

Model                                   PLR20-18               PLR20-36              PLR36-10                 PLR36-20               PLR60-6              PLR60-12

OUTPUT RATING

Voltage                                 0V to 20V                                         0V to 36V                                          0V to 60V

Current                                  0 ~18A                  0 ~36A                0 ~10A                    0 ~20A                0 ~6A                 0 ~12A

Power                                   360W                     720W                  360W                      720W                  360W                  720W 

REGULATION (CV)

Load                                    0.005%FS+2mV                                   0.005%FS+2mV                                  0.005%FS+2mV

Line                                     0.005%FS+1mV                                   0.005%FS+1mV                                  0.005%FS+1mV

REGULATION (CC) 

Load                                    5mA                                                  5mA                                                5mA

Line                                     5mA                     10mA                      1mA                       5mA                   1mA                  5mA

RIPPLE & NOISE (Noise Bandwidth= 20MHz ; Ripple Bandwidth = 1MHz)

CV p-p                                 30mVp-p                                           30mVp-p                                           30mVp-p

CV rms                                 0.5mVrms                                          0.5mVrms                                           0.5mVrms

CC rms                                 10mArms                                           5mArms                   10mArms             5mArms              5mArms

SETTING ACCURACY (23°C±5°C, after 30-minute aging)

Voltage                                ± (0.5%SET+0.5%F.S):                            ± (0.5%SET+0.5%F.S):                           ± (0.5%SET+0.5%F.S):

Current                                ± (1%SET+1%F.S):                                 ± (1%SET+1%F.S):                               ± (1%SET+1%F.S): 

Power                                 ±(0.7%rdg+1.5%F.S):                              ±(0.7%rdg+1.5%F.S):                            ±(0.7%rdg+1.5%F.S):

READBACK ACCURACY (23°C±5°C, after 30-minute aging)

Voltage                               ±(0.1%rdg+2digit):                                ±(0.1%rdg+2digit):                               ±(0.1%rdg+2digit): 

Current                               ±(0.5%rdg+2digit):                                ±(0.5%rdg+2digit):                               ±(0.5%rdg+2digit): 

SETTING RESOLUTION

Voltage                               10mV                                                 10mV                                                10mV 

Current                               10mA                                                 10mA                                                10mA 

MEASUREMENT RESOLUTION 

Voltage                               10mV                                                 10mV                                                10mV 

Current                               10mA                                                 10mA                                                10mA 

SERIES AND PARALLEL CAPABILITY 

Parallel Operation                  Up to 3 units                                       Up to 3 units                                      Up to 3 units 

Series Operation                    Up to 2 units                                       Up to 2 units                                      Up to 2 units